Ανακοίνωση_17.10.2016

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.3340/2005, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας και των Θυγατρικών της για τη διαχειριστική χρήση 2015, που διενεργήθηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65Α του ν. 4174/2013 όπως ισχύει, και εκδόθηκε το αντίστοιχο φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα ΄΄χωρίς επιφύλαξη΄΄ .