Δελτίο τύπου: Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2016_29.09.2016

Δελτίο τύπου: Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2016_29.09.2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 –ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ


Σημαντική βελτίωση έναντι του αντίστοιχου περυσινού χρονικού διαστήματος παρουσίασαν τα αποτελέσματα του ομίλου εταιρειών της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ στο α` εξάμηνο του 2016.

Αναλυτικότερα, το ενοποιημένο αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε κατά 79% και από κέρδος 865 χιλ. ευρώ στο α` εξάμηνο του 2015 διαμορφώθηκε σε κέρδος 1.544 χιλ. ευρώ στο α` εξάμηνο του 2016.

Κατ’ ακολουθία, το ζημιογόνο αποτέλεσμα προ φόρων (EBT) του α` εξαμήνου του 2015, ύψους 4.105 χιλ. ευρώ, περιορίστηκε κατά 982 χιλ. ευρώ, ήτοι κατά 24%, διαμορφούμενο σε ζημία ποσού 3.124 χιλ. ευρώ.

Τέλος, το συνολικό αποτέλεσμα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (EATAM) διαμορφώθηκε σε ζημία 2.215 χιλ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 1.412 χιλ. ευρώ (ή 39%) από το αντίστοιχο μέγεθος του α` εξαμήνου του 2015, ζημίας ποσού 3.627 χιλ. ευρώ.


Η βελτίωση των παραπάνω βασικών αποτελεσματικών μεγεθών σημειώθηκε παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών από 28,3 εκ. ευρώ στο α` εξάμηνο του 2015 σε 20,3 εκ. ευρώ στο α` εξάμηνο του 2016. Η μείωση αυτή προέκυψε, κυρίως, ως αποτέλεσμα της στρατηγικής αναδιάταξης στην αγορά της εταιρείας του ομίλου Μπήτρος Οπλισμός Σκυροδέματος ΑΕΒΕ, αλλά και ως αναπόφευκτη παράπλευρη συνέπεια της εφαρμογής ενός σχεδίου αριστοποίησης των πωλήσεων στη βασική δραστηριότητα του ομίλου (εμπόριο προϊόντων σιδήρου και χάλυβα), δεδομένων των περιορισμών στην τραπεζική χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης. Το σχέδιο προέβλεπε τη διατήρηση του υγιούς δυνητικού πελατολογίου και την εστίαση σε πωλήσεις βέλτιστης διαχείρισης και κερδοφορίας, και μειωμένου πιστωτικού κινδύνου. Η επιτυχής εφαρμογή του είχε ως αποτέλεσμα, παράλληλα με τη, διεθνώς καθοριζόμενη, ευνοϊκή πορεία των τιμών πώλησης των χαλυβουργικών προϊόντων στο α` εξάμηνο του 2016, τη σημαντική αύξηση του μεικτού περιθωρίου κέρδους και του αποτελέσματος EBITDA, και το μηδενισμό των επισφαλών απαιτήσεων. Συγκεκριμένα, το συνολικό περιθώριο μεικτής κερδοφορίας το ομίλου διαμορφώθηκε κατά το α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους σε 14,9% έναντι 10,7% του α` εξαμήνου του 2015 και, παρά την προαναφερθείσα μείωση του κύκλου εργασιών, διατηρήθηκε σε ισόποσο αξιακό επίπεδο (3.030 χιλ. ευρώ).


Η εγχώρια ζήτηση χαλυβουργικών εξακολουθεί να ταλανίζεται από την έλλειψη ρευστότητας στην οικονομία και την αναιμική επενδυτική δραστηριότητα, υποστηρίζεται, όμως, από τα έργα παραχώρησης, τα χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους περιφερειακά έργα υποδομής, τις εξαγωγικές επιδόσεις των βιομηχανιών μεταλλικών κατασκευών και άλλων εξωστρεφών χαλυβοκαταναλωτικών βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων καθώς και από τις κατά καιρούς πραγματοποιούμενες, λίγες τον αριθμό αλλά σημαντικές από πλευράς μεγέθους, ιδιωτικές επενδύσεις. Γενικά, η ανάλυση των δεδομένων οδηγεί στην εκτίμηση ότι η ζήτηση έχει αγγίξει τα προς τα κάτω όριά της, και στην ελπίδα ότι, με τη βελτίωση του μακροοικονομικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, η ανάκαμψη από τα σημερινά πολύ χαμηλά επίπεδα μπορεί να είναι ταχεία και θεαματική.


Στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (κυρίως Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς), στον οποίο δραστηριοποιείται ο όμιλος της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ από τα τέλη του 2011, παρουσιάστηκε στο εξεταζόμενο διάστημα σταθερότητα χωρίς αξιόλογες μεταβολές. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε ελαφρώς αυξημένος (κατά 6%) και η κερδοφορία διατηρήθηκε σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα. Ο τομέας αυτός θα εξακολουθεί να στηρίζει με σταθερότητα τα αποτελέσματα και τις χρηματορροές του ομίλου για την επόμενη δεκαπενταετία και πλέον.


Τέλος, στον τρίτο τομέα δραστηριοποίησης του ομίλου, το real estate και την ανάπτυξη έργων πρώτης και παραθεριστικής κατοικίας, έντονο ήταν το ενδιαφέρον, αλλοδαπών κυρίως, για τις εναπομείνασες πολυτελείς παραθεριστικές κατοικίες στη Μύκονο. Το ενδιαφέρον αυτό αναμένεται να ευδοκιμήσει, εξελισσόμενο σε πωλήσεις, έως το τέλος του έτους, συμβάλλοντας στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου.