Ανακοίνωση: Συγκρότηση Δ.Δ. σε σώμα_29.06.2016

Ανακοίνωση: Συγκρότηση Δ.Δ. σε σώμα_29.06.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

30.06.2016

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 30.06.2016 με διετή θητεία, συνήλθε σε συνεδρίαση αυθημερόν, και αποφάσισε την συγκρότησή του σε σώμα ως εξής:


  1. Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη, επιχειρηματίας, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος.
  2. Πελαγία σύζυγος Παναγιώτη Μπήτρου, το γένος Ιωάννη Σαμιώτη, επιχειρηματίας, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος.
  3. Ιωάννης Μπήτρος του Παναγιώτη, επιχειρηματίας, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος.
  4. Λήδα Μπήτρου του Παναγιώτη, κλινική ψυχολόγος, μη εκτελεστικό μέλος.
  5. Γεώργιος Μπήτρος του Κωνσταντίνου, καθηγητής πανεπιστημίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
  6. Κωνσταντίνος Καστρινάκης του Στυλιανού, μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
  7. Κωνσταντίνος Καλαβρός του Φραγκίσκου, καθηγητής πανεπιστημίου, μη εκτελεστικό μέλος.


Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρίας και το νόμο, να εκχωρήσει σε μέλη του Δ.Σ. και στελέχη της Εταιρίας τις εξουσίες και αρμοδιότητές του που κρίνει σκόπιμο, καθώς και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία εκπροσωπείται έναντι τρίτων.

Ασπρόπυργος, 30.06.2016


Το Διοικητικό Συμβούλιο