Ανακοίνωση_26.04.2016

Η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ,  σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο 4374/2016, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το κράτος- μέλος καταγωγής της εταιρείας είναι η Ελλάδα.

Η εν λόγω γνωστοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί διαφάνειας.