Ανακοίνωση: Οικονομικό ημερολόγιο 2016_17.03.2016

Ανακοίνωση: Οικονομικό ημερολόγιο 2016_17.03.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥΗ εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2(β) και  4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2016:


  • Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015


Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.)


  • Δημοσίευση των Στοιχείων και Πληροφοριών χρήσεως 2015


Την Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016, οι οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΠΧΑ μαζί με τα Στοιχεία και  

Πληροφορίες θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.bitros.gr και στην ιστοσελίδα του

Χ.Α.Α. www.helex.gr ή www.athexgroup.gr


  • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων


Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 και ώρα 14.00 μ.μ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2015.


  • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης  2016 (ενδεικτική ημερομηνία)


Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2016: 30 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή


Στην περίπτωση που η Εταιρεία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.