Ανακοίνωση: Φορολογικό πιστοποιητικό_09.11.2015

Ανακοίνωση: Φορολογικό πιστοποιητικό_09.11.2015

Η Εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ , σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005 , γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό , ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2014, που διενεργήθηκε από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 65Α παρ. 1του ν. 4174/2013, τόσο στην Εταιρεία , όσο και στις θυγατρικές της, εξεδόθησαν  αντίστοιχα φορολογικά πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.