Ανακοίνωση: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης_25.06.2015

Ανακοίνωση: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης_25.06.2015

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 26.06.2015 συνήλθε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας, με τη νόμιμη απαρτία που συγκρότησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν ποσοστό 79,157% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της. Η γενική συνέλευση των μετόχων, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Εγκρίθηκαν χωρίς καμία τροποποίηση οι απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014, κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

2. Λόγω των αποτελεσμάτων χρήσης δεν συντρέχει περίπτωση καταβολής μερίσματος για την χρήση 2014.

3. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2014.

4. Εγκρίθηκαν αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014, όπως αναφέρονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για την χρήση 2015.

5.Για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας χρήσης 2015, εξελέγη ως ελεγκτικός φoρέας η εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΣΟΛ Α.Ε.» και, συγκεκριμένα, ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Παναγιώτης Πρεβέντης και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Ευάγγελος Πετεινός, καθορίστηκαν δε και οι αμοιβές τους.

6. Χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Δ.Σ. για την διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.  

7. Χορηγήθηκε άδεια για σύναψη συμβάσεων της Εταιρίας με θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρίες και υπόχρεα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.


Ασπρόπυργος, 26.06.2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο