Ανακοίνωση: Οικονομικό ημερολόγιο 2015_23.03.2015

Ανακοίνωση: Οικονομικό ημερολόγιο 2015_23.03.2015

Η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2015:

 

– Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων  2014

 

      Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.)

 

Την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015, οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου του 2014  βάσει ΔΠΧΑ, τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2014 – 31.12.2014 καθώς και η Ετήσια Εκθεση 2014,  θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.bitros.gr και στην  ιστοσελίδα του Χ.Α.Α. www.ase.gr

 

– Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

 

     Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 και ώρα 14.00

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2014.

 

Στην περίπτωση που η Εταιρεία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων τριμήνων 2015 ( ενδεικτικές ημερομηνίες )

 

– Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 31.03.2015  : Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

– Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2015 :  Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

– Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30.09.2015 : Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015