Ανακοίνωση_16.09.2014

Η εταιρία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι: Η θυγατρική εταιρία κατά ποσοστό 94,31% (με άμεση συμμετοχή 67,91% και έμμεση 26,40%, μέσω της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ») ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ, δυνάμει της από 22.05.2014 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων σε συνδυασμό με την από 23.05.2014 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της, υπέγραψε στις 16.09.2014 Πρόγραμμα έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου του Ν. 3156/2003 ποσού € 5.575.000, με πενταετή διάρκεια, και το οποίο θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση από τις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ. Σκοπός του ανωτέρω δανείου είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.