Ανακοίνωση ημερομηνίας εκποίησης ενσώματων κοινών ονομαστικών μετοχών_12.06.2007

Ανακοίνωση ημερομηνίας εκποίησης ενσώματων κοινών ονομαστικών μετοχών_12.06.2007

Στα πλαίσια της απόφασης 38/428/17.05.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας ότι χορηγήθηκε άδεια για τη διενέργεια εκποίησης 7.935 (επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε) μετοχών που δεν έχουν κατατεθεί προς αποϋλοποίηση και μετοχών που προέρχονται από εταιρικές πράξεις και έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή υπέρ των δικαιούχων των ενσώματων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 99α του Κανονισμού του Χ.Α. και της 1/380/4.5.2006 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


Ως αρμόδιο μέλος του Χ.Α. για τη διενέργεια της εκποίησης των συγκεκριμένων μετοχών διορίσθηκε η FORTIUS FINANCE ΑΧΕΠΕΥ.

Ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου εκποίησης των συγκεκριμένων μετοχών ορίσθηκε η 18/06/2007, ημέρα Δευτέρα.

Το αποτέλεσμα της εκποίησης θα ανακοινωθεί στους κ.κ. Μετόχους με τα μέσα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (αρ. 18 Ν.3371/2005). Το καθαρό προϊόν της εκποίησης θα κατατεθεί υπέρ του συνόλου των δικαιούχων μετόχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.


Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων κα Βρόντου Αναστασία, τηλ. 210-5509000.