Ανακοίνωση: Απόφαση αγοράς ιδίων μετοχών (Γ.Σ 27.06.2014)

Ανακοίνωση: Απόφαση αγοράς ιδίων μετοχών (Γ.Σ 27.06.2014)

Η εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. («η Εταιρία») ανακοινώνει κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4.1.4.2 του Κανονισμού ΧΑ, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27.06.2014 ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, την αγορά ιδίων μετοχών, μέχρι ποσοστού 1/10 επί του συνολικού καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρίας, ήτοι μέχρι 1.584.239 μετοχές, εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 27η Ιουνίου 2016, με ανώτατη τιμή αγοράς τα € 0,80 και κατώτατη τιμή τα € 0,20, για τους λόγους που επιτρέπεται η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και παρέσχε την εξουσιοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας να ενεργήσει κατά την κρίση του στο πλαίσιο της ανωτέρω απόφασης.