Ανακοίνωση: Οικονομικό ημερολόγιο 2014

Ανακοίνωση: Οικονομικό ημερολόγιο 2014

Η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2014:


Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2013


Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.)


Δημοσίευση των Στοιχείων και Πληροφοριών χρήσεως 2013


Την Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014, οι οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΠΧΑ μαζί με τα Στοιχεία και Πληροφορίες θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.bitros.gr και στην ιστοσελίδα του Χ.Α.Α. www.ase.gr


Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων


Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2013.


Στην περίπτωση που η Εταιρεία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.