Ανακοίνωση_01.01.2014

Η εταιρία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ» (η Εταιρία), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Mε την αρ. πρωτ. 9498 σχετ. 9497 /31.12.2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Δυτικής Αττικής (Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτ. Αττικής, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών), εγκρίθηκε η συγχώνευση των θυγατρικών εταιριών (α) «ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ» (με άμεση συμμετοχή 67,91% και έμμεση 26,40%, μέσω της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ», ήτοι με συνολική συμμετοχή 94,31%), και (β) «ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΑΕ» (με έμμεση συμμετοχή μέσω της θυγατρικής εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ») με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Κατόπιν αυτών, από 31.12.2013 η απορροφώμενη εταιρία «ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΑΕ» λύεται, χωρίς να εκκαθαρίζεται, και το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) μεταβιβάζεται στην απορροφώσα εταιρία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ», η οποία εφεξής υποκαθίσταται, λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής, σε όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της απορροφώμενης εταιρίας. Η ανωτέρω εγκριτική απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Δυτικής Αττικής αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Δι@υγεια) υπό στοιχεία ΑΔΑ: ΒΛΓ27Λ7-2ΨΥ.