Ανακοίνωση: Ανασυγκρότηση ΔΣ σε σώμα_14.07.2013

Ανακοίνωση: Ανασυγκρότηση ΔΣ σε σώμα_14.07.2013

Σύμφωνα με το άρθρο 10 ν. 3340/2005, η εταιρία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» («η Εταιρία») ενημερώνει ότι, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που έλαβε από τον κατωτέρω αναφερόμενο μέτοχο και μέλος του διοικητικού της συμβουλίου, ο κ. Ιωάννης Π. Μπήτρος προτίθεται εντός των προσεχών 30 ημερών να προβεί σε μεταβίβαση, λόγω πώλησης, ενός εκατομμυρίου εκατόν δώδεκα χιλιάδων (1.112.000) ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, με ονομαστική αξία ευρώ ενός και πενήντα ενός λεπτών (€ 1,51), που, κατά προσέγγιση χιλιοστού της μονάδας, εκπροσωπούν ποσοστό 7,019% (επτά και 0,019 τοις εκατό) του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, προς την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στο Δήμο Ασπροπύργου Αττικής (Λ. ΝΑΤΟ αρ. 100), και η οποία προτίθεται να αγοράσει τις ανωτέρω μετοχές. Η ως άνω μεταβίβαση λόγω πώλησης θα λάβει χώρα με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταβίβασης μετοχών λόγω πώλησης για την οποία θα υποβληθεί και νεότερη ενημέρωση.