Ανακοίνωση απαντητικής επιστολής σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς_26.03.2013

Ανακοίνωση απαντητικής επιστολής σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς_26.03.2013

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. («η Εταιρία»), μετά από σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (δυνάμει της υπό στοιχεία 1257/27.03.2013 επιστολής της) σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρίας στην Κύπρο, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Η Εταιρία και οι συνδεδεμένες προς αυτήν εταιρίες του Ομίλου ΜΠΗΤΡΟΣ, (α) δεν διατηρούν καταθέσεις στην τράπεζα Κύπρου και στην CPB στην Κύπρο, και (β) ουδεμία έκθεση έχουν σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα οποιουδήποτε Νομισματικού Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος στην Κύπρο.

2. Σε ενοποιημένη βάση το ποσοστό του κύκλου εργασιών της Εταιρίας στην Κύπρο για τη χρήση 2012 ανέρχεται σε 2,7%.

3. Ενόψει των ανωτέρω δεδομένων, εκτιμάται ότι η ενδεχόμενη επίπτωση των πρόσφατων εξελίξεων στην Κύπρο επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας σε ενοποιημένη βάση, θα είναι αμελητέα.