Ανακοίνωση_06.01.2013

Η εταιρία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ» (η Εταιρία), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Mε την αρ.πρωτ. 10167/31.12.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτ. Αττικής, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών), ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετασχηματισμού και ειδικότερα εγκρίθηκε η συγχώνευση των θυγατρικών εταιριών (α) «ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ» (με άμεση συμμετοχή 84,897% και έμμεση 15,103%, μέσω της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ», ήτοι με συνολική συμμετοχή 100%), (β) «ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ» (με άμεση συμμετοχή 100%), (γ) «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ» (με άμεση συμμετοχή 100%) και (δ) «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕΒΕ» (με έμμεση συμμετοχή 100%, μέσω της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ»), με απορρόφηση της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης εταιρίας από την πρώτη. Κατόπιν αυτών, από 31.12.2012 οι απορροφώμενες εταιρίες «ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ», «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ» και «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕΒΕ» λύονται, χωρίς να εκκαθαρίζονται, και το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) μεταβιβάζεται στην απορροφώσα εταιρία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ», η οποία εφεξής υποκαθίσταται, λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής, σε όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις των απορροφώμενων εταιριών. Η ανωτέρω εγκριτική απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Δι@υγεια) υπό στοιχεία ΑΔΑ:Β4ΜΥ7Λ7-0Ρ7.