Ανακοίνωση: Υποχρέωση δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών_06.07.2012

Ανακοίνωση: Υποχρέωση δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών_06.07.2012

Η Εταιρία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ» («η Εταιρία»), ανακοινώνει, σύµφωνα µε την υπ’

αρ. 3/347/2005 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα:

Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των θυγατρικών εταιριών (α) «ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ»

(µε άµεση συµµετοχή 84,897% και έµµεση 15,103%, µέσω της κατά ποσοστό 100%

θυγατρικής της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ», ήτοι µε συνολική συµµετοχή 100%),

(β) «ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ» (µε άµεση συµµετοχή 100%), (γ) «ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ» (µε άµεση συµµετοχή 100%) και (δ) «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕΒΕ» (µε έµµεση συµµετοχή 100%, µέσω της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής

της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ») αποφάσισαν την έναρξη των διαδικασιών για τη

συγχώνευση δι’ απορρόφησης της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης εταιρίας από την πρώτη, µε

ηµεροµηνία µετασχηµατισµού την 30η

Ιουνίου 2012. Οι διαδικασίες συγχώνευσης αναµένεται

να ολοκληρωθούν έως την 30η

Σεπτεµβρίου 2012. Η συγχώνευση των παραπάνω θυγατρικών

εταιριών δεν θα έχει επίπτωση στην περιουσιακή διάρθρωση και τα αποτελέσµατα της

Εταιρίας, καθώς οι θυγατρικές εταιρίες ήδη ενοποιούνται στις ενοποιηµένες οικονοµικές

καταστάσεις της Εταιρίας.