Ανακοίνωση_18.01.2012

Η εταιρία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι:

Η θυγατρική εταιρία κατά ποσοστό 100% ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ, δυνάμει της από 17.01.2012 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων σε συνδυασμό με την από 17.01.2012 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της, υπέγραψε στις 18.01.2012 Πρόγραμμα έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου του Ν. 3156/2003 ποσού € 85.415.000, με πενταετή διάρκεια, και το οποίο θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση από τις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.. Σκοπός του ανωτέρω δανείου είναι η υποκατάσταση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού.