Ανακοίνωση για περαίωση_30.11.2011

Ανακοίνωση για περαίωση_30.11.2011

Σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.1, ιβ, του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ο Όμιλος κάνοντας χρήση των διατάξεων του νόμου 4002/2011 και του Ν. 3888/2010 προέβη στην περαίωση των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων 2008 και 2009 της μητρικής καθώς και ανέλεγκτων χρήσεων θυγατρικών εταιρειών που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραπάνω νόμων. Το ποσό που κατεβλήθη ανέρχεται σε 23.392,86 € για την εταιρεία και 94.271,40 € συνολικά για τον Όμιλο.


Το σύνολο των καταβληθέντων φόρων θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2011.