Ανακοίνωση διαγραφής – ακύρωσης μετοχών_27.07.2011

Ανακοίνωση διαγραφής – ακύρωσης μετοχών_27.07.2011

Η εταιρεία «Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 28/06/2011, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 12.774,60 Ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 15.850.851 σε 15.842.391 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι ως άνω 8.460 μετοχές αγοράσθηκαν κατά το διάστημα 01/11/2007 – 19/11/2007, σε εκτέλεση απόφασης της από 29/06/2007 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, καθώς και της από 19/07/2007 απόφασης του Δ.Σ. της.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 23.922.010,41 Ευρώ, διαιρούμενο σε 15.842.391 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 1,51 Ευρώ εκάστης.

Την 13/07/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2 – 6146 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη Συνεδρίασή του της 27/07/2011, ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρείας ορίζεται ότι, από την 02/08/2011 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 8.460 μετοχών οι οποίες ακυρώνονται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210 – 5509000, κα Βρόντου Αναστασία).