Ανακοίνωση: ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ -ΑΙΤΗΜΑ ΕΚ_30.06.2011

Ανακοίνωση: ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ -ΑΙΤΗΜΑ ΕΚ_30.06.2011

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 29/06/2011, σχετικά με την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας «ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ Α.Ε.» από την θυγατρική εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ ανακοινώνει ότι, το τίμημα της προαναφερόμενης απόκτησης ανέρχεται σε συνολικό ποσό € 2.076.432, εκ των οποίων ποσό € 500.000 θα καταβληθεί υπό την αίρεση της καταβολής της εγκεκριμένης επιχορήγησης του αναπτυξιακού νόμου ποσού € 2.800.000, σύμφωνα με την με αριθμό 52602/ΥΠΕ/5/00939/Ε/ν.3299/2007 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γίνεται μνεία ότι εξαγορασθείσα εταιρεία έχει ολοκληρώσει την αδειοδοτική διαδικασία (άδεια παραγωγής, άδεια εγκατάστασης, σύμβαση ΔΕΣΜΗΕ, όροι σύνδεσης ΔΕΗ) για την εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1,999MW στο Νομό Λακωνίας.