Ανακοίνωση: Αποφάσεις ΓΣ 28.06.2011

Ανακοίνωση: Αποφάσεις ΓΣ 28.06.2011

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 28.06.2011 συνήλθε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας, με τη νόμιμη απαρτία που συγκρότησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν ποσοστό 78,323% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της. Η γενική συνέλευση των μετόχων, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1.Εγκρίθηκαν χωρίς καμία τροποποίηση οι απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2010 – 31.12.2010, κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

2. Λόγω των αποτελεσμάτων χρήσης δεν συντρέχει περίπτωση καταβολής μερίσματος για την χρήση 2010.

3.Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2010

4.Αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 4 ν. 3604/2007, η ακύρωση 8.460 ιδίων μετοχών της Εταιρίας, με ονομαστική αξία € 1,51 η κάθε μία, οι οποίες αποκτήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 01.11.2007 μέχρι και 19.11.2007 δυνάμει της από 29.06.2007 απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας σε συνδυασμό με την από 19.07.2007 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της και δεν πωλήθηκαν εντός τριετίας από την ημερομηνία απόκτησής τους. Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό € 12.774,60 με ακύρωση 8.460 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,51 η κάθε μία και το σχετικό άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρίας τροποποιήθηκε ανάλογα. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετά τη μείωση αυτή ανέρχεται σε € 23.922.010,41 και διαιρείται σε 15.842.391 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία € 1,51 η κάθε μία.

5.Εγκρίθηκαν αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010, ποσού € 188.060 και προεγκρίθηκαν αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2011, ποσού € 183.000 κατ’ ανώτατο όριο.

6. Για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας χρήσης 2011, εξελέγη ως ελεγκτικός φoρέας η εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΣΟΛ Α.Ε.» και, συγκεκριμένα, ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Αθανάσιος Ι. Παπαποστόλου και ως αναπληρωματικός ελεγκτής η κ. Παρασκευή Μ. Μπίνιου, καθορίστηκαν δε και οι αμοιβές τους.

7.Δεν ελήφθη απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 6 -13 του άρθρου 16 του ν. 2190/1920.

8.Εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων της Εταιρίας με θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις και υπόχρεα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

9.Εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 ν.693/2008 τα ακόλουθα πρόσωπα

:- ο κ. Κωνσταντίνος Καλαβρός του Φραγκίσκου, καθηγητής πανεπιστημίου, μη εκτελεστικό μέλος,

– ο κ. Κωνσταντίνος Καστρινάκης του Στυλιανού, μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και

– ο κ. Γεώργιος Μπήτρος του Κωνσταντίνου, καθηγητής πανεπιστημίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.


Ασπρόπυργος, 28.06.2011


Το Διοικητικό Συμβούλιο