Πρόσκληση γενικής συνέλευσης_01.06.2011

Πρόσκληση γενικής συνέλευσης_01.06.2011

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

Λεωφ. ΝΑΤΟ 100 – 19300 Ασπρόπυργος Αττικής

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7343/06/Β/86/13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθη την 28η Μαρτίου 2011, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε τακτική

γενική συνέλευση την 28η Ιουνίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφόρος ΝΑΤΟ αρ. 100, Ασπρόπυργος Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των

παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π της εταιρικής χρήσεως 01/01/2010 – 31/12/2010

μαζί με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Διάθεση κερδών.

3. Απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010.

4. Απόφαση ακύρωσης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2011.

6. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για την εταιρική χρήση 2011.

7. Παροχή έγκρισης για αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

9. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 3693/2008 «Περί εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών

ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ

του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

10. Ανακοινώσεις και προτάσεις.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παράγραφος 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν, η Εταιρία

ενημερώνει του μετόχους για τα ακόλουθα:

I. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών

της Εταιρίας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» («ΕΧΑΕ») και στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας.

Ειδικότερα, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα

συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2011. Σύμφωνα με το Νόμο, έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, μόνο όποιος φέρει την

ιδιότητα του Μετόχου κατά την οικεία Ημερομηνία Καταγραφής.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία αυτής.

Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προGποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα

πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

II. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (άρθρο 28α Κ.Ν. 2190/1920)

Οι μέτοχοι συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά

πρόσωπα, μέτοχοι της Εταιρίας, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται

σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε

λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,

ήτοι το αργότερο μέχρι την 25η Ιουνίου 2011.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μετόχου με τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Η Εταιρία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.bitros.gr) το έντυπο που δύναται να χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους για το διορισμό αντιπροσώπου, ενώ θα διατίθεται και

από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας. Το έντυπο αυτό, προσηκόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο μετόχου, αποστέλλεται με fax

(210-5596346) ή κατατίθεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Λ. ΝΑΤΟ 100, Ασπρόπυργος Αττικής), τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής

Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 25η Ιουνίου 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Υπεύθυνη κ. Νατάσα Βρόντου, Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5509000).

III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 & 5 Κ.Ν. 2190/1920)

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της

Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή

πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται

με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ενώ ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην

ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.bitros.gr) μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο

άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή

την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

3) Μετά από αίτηση μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική

Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται

ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες

πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληρoφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση

της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Επισημαίνεται ότι για την άσκηση όλων των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον

αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ.

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων, των εγγράφων και πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ’ και δ’ του Κ.Ν. 2910/1920 «περί ανωνύμων εταιριών»,

θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, Λεωφόρος ΝΑΤΟ 100, Ασπρόπυργος Αττικής, Υπεύθυνη κα. Νατάσα Βρόντου, τηλ. Επικοινωνίας: 210-5509000.

V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών» θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bitros.gr

Ασπρόπυργος, 28 Μαρτίου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο