Ανακοίνωση_04.08.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν.3556, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ/ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ


Η εταιρεία «Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.» βάσει του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 3556/2007 και σε συνέχεια της μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών οι οποίες παύουν να διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από τη συνεδρίαση της 10/08/2010, ενημερώνει τους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε € 23.934.785,01 και ο συνολικός αριθμός των ονομαστικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου είναι 15.850.851.