Ανακοίνωση για τη διαγραφή/ακύρωση μετοχών της εταιρείας_04.08.2010

Ανακοίνωση για τη διαγραφή/ακύρωση μετοχών της εταιρείας_04.08.2010

Η εταιρεία «Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 25/06/2010, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 302.955,83 Ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 16.051.484 σε 15.850.851 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι ως άνω 200.633 μετοχές αγοράσθηκαν κατά το διάστημα 11/07/2006 – 25/06/2007, σε εκτέλεση απόφασης της από 30/06/2006 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, καθώς και της από 03/07/2006 απόφασης του Δ.Σ. της.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 23.934.785,01 Ευρώ, διαιρούμενο σε 15.850.851 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 1,51 Ευρώ εκάστης.

Την 30/07/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2 6594/28.07.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη Συνεδρίασή του της 04/08/2010, ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρείας ορίζεται ότι, από την 10/08/2010 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 200.633 μετοχών οι οποίες ακυρώνονται.