Ανακοίνωση: Απόφαση αγοράς ιδίων μετοχών (ΓΣ 25/06/2010)

Ανακοίνωση: Απόφαση αγοράς ιδίων μετοχών (ΓΣ 25/06/2010)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.» ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της 25/06/2010 εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Εταιρεία δύναται να προβεί στην αγορά ιδίων μετοχών που αντιπροσωπεύουν κατ’ ανώτατο όριο 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, εντός χρονικής περιόδου 24 μηνών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 25η Ιουνίου 2012. Με βάση τη σημερινή διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μπορούν να αποκτηθούν 1.585.085 μετοχές της Εταιρείας κατ’ ανώτατο όριο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η κατώτατη τιμή αγοράς είναι € 0,30 (τριάντα λεπτά του ευρώ) ανά μετοχή και η ανώτατη τιμή αγοράς είναι € 3,00 (ευρώ τρία) ανά μετοχή. Επισημαίνεται στο επενδυτικό κοινό ότι η υλοποίηση ενός εγκεκριμένου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών δεν είναι υποχρεωτική. Επομένως, η Εταιρεία δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να μην υλοποιήσει το πρόγραμμα ή να προβεί σε αγορά μικρότερου αριθμού μετοχών από το ανώτατο όριο που ενέκρινε η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η υλοποίηση του προγράμματος θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες όπως είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνδρομή των λοιπών σχετικών νομίμων προϋποθέσεων και η διαθεσιμότητα κεφαλαίων. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία θα συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 2273/2003 της Επιτροπής καθώς και με τις πρακτικές αγοράς που θεωρούνται αποδεκτές από τις εποπτικές αρχές. Ταυτόχρονα, ανακλήθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που είχε εγκριθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της 26.06.2009, στο πλαίσιο του οποίου δεν αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές της Εταιρείας μέχρι σήμερα.