Ανακοίνωση_24.06.2010

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 25.06.2010 συνήλθε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας, με τη νόμιμη απαρτία που συγκρότησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν ποσοστό 77,20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της. Η γενική συνέλευση των μετόχων, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1.Εγκρίθηκαν χωρίς καμία τροποποίηση οι απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2009 – 31.12.2009, κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

2.Λόγω των αποτελεσμάτων χρήσης δεν συντρέχει περίπτωση καταβολής μερίσματος για την χρήση 2009.

3.Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2009.

4.Αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 4 ν. 3604/2007, η ακύρωση 200.633 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, με ονομαστική αξία € 1,51 η κάθε μία, οι οποίες αποκτήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 11.07.2006 μέχρι και 25.06.2007 δυνάμει της από 30.06.2006 απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 03.07.2006 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της και δεν πωλήθηκαν εντός τριετίας από την ημερομηνία απόκτησής τους. Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό € 302.955,83 με ακύρωση 200.633 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,51 η κάθε μία και το σχετικό άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας τροποποιήθηκε ανάλογα. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά τη μείωση αυτή ανέρχεται σε € 23.934.785,01 και διαιρείται σε 15.850.851 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία € 1,51 η κάθε μία.

5.Εγκρίθηκαν αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009, ποσού € 297.060 και προεγκρίθηκαν αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2010, ποσού € 240.000 κατ’ ανώτατο όριο.

6. Για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσης 2010, εξελέγη ως ελεγκτικός φoρέας η εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΣΟΛ Α.Ε.» και, συγκεκριμένα, ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Παναγιώτης Β. Πρεβέντης και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Αθανάσιος Ι. Παπαποστόλου, καθορίστηκαν δε και οι αμοιβές τους.

7.Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Εταιρεία δύναται να προβεί στην αγορά ιδίων μετοχών που αντιπροσωπεύουν κατ’ ανώτατο όριο 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, εντός χρονικής περιόδου 24 μηνών από την ημερομηνία της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 25η Ιουνίου 2012. Με βάση τη σημερινή διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μπορούν να αποκτηθούν 1.585.085 μετοχές της Εταιρείας κατ’ ανώτατο όριο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η κατώτατη τιμή αγοράς είναι € 0,30 (τριάντα λεπτά του ευρώ) ανά μετοχή και η ανώτατη τιμή αγοράς είναι € 3,00 (ευρώ τρία) ανά μετοχή. Επισημαίνεται στο επενδυτικό κοινό ότι η υλοποίηση ενός εγκεκριμένου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών δεν είναι υποχρεωτική. Επομένως, η Εταιρεία δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να μην υλοποιήσει το πρόγραμμα ή να προβεί σε αγορά μικρότερου αριθμού μετοχών από το ανώτατο όριο που ενέκρινε η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η υλοποίηση του προγράμματος θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες όπως είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνδρομή των λοιπών σχετικών νομίμων προϋποθέσεων και η διαθεσιμότητα κεφαλαίων. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία θα συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 2273/2003 της Επιτροπής καθώς και με τις πρακτικές αγοράς που θεωρούνται αποδεκτές από τις εποπτικές αρχές. Ταυτόχρονα, ανακλήθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που είχε εγκριθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της 26.06.2009, στο πλαίσιο του οποίου δεν αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές της Εταιρείας μέχρι σήμερα.

8. Εκλέχτηκε νέο διοικητικό συμβούλιο, λόγω λήξης της θητείας του, με θητεία 2 ετών, το οποίο αποτελείται από 7 μέλη. Στη σύνθεση του νέου δ.σ. περιλαμβάνονται 4 εκτελεστικά μέλη και 3 μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων 2 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Το νέο δ.σ. συγκροτήθηκε ήδη αυθημερόν σε σώμα ως εξής:

– Παναγιώτης Ι. Μπήτρος, Πρόεδρoς δ.σ., εκτελεστικό μέλος.

– Πελαγία Μπήτρου, Αντιπρόεδρος δ.σ., εκτελεστικό μέλος.

– Ιωάννης Π. Μπήτρος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

– Λήδα Π. Μπήτρου, κλινική ψυχολόγος, εκτελεστικό μέλος.

– Γεώργιος Κ. Μπήτρος, καθηγητής πανεπιστημίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

– Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, καθηγητής πανεπιστημίου, μη εκτελεστικό μέλος.

-Κωνσταντίνος Σ. Καστρινάκης, σύμβουλος επιχειρήσεων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

9.Εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις και υπόχρεα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

10.Αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού και ειδικότερα η διεύρυνση του εταιρικού σκοπού με την προσθήκη δραστηριότητας που αφορά στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας παραμένει ακατάβλητη ως έχει, η δε ως άνω επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας δεν αναμένεται ότι θα επιδράσει σημαντικά στην οικονομική της κατάσταση.


Ασπρόπυργος, 25/06/2010


Το Διοκητικό Συμβούλιο