Ανακοίνωση_10.06.2010

Η Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε. ανακοινώνει την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού της συμβουλίου κ. Τηλέμαχου Α. Παλαιολόγου. Νέο δ.σ. της Εταιρίας θα εκλεγεί από την προσεχή ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 25.06.2010, στην ημερήσια διάταξη της οποίας είχε ήδη περιληφθεί σχετικό θέμα λόγω λήξης της θητείας του οργάνου.

Μέχρι τότε το υφιστάμενο Δ.Σ. θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 4 του καταστατικού της Εταιρίας και το άρθρο 18 παρ. 8 κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η νέα σύνθεση του δ.σ. θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας.