Ανακοίνωση: Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2006_26.03.2007

Ανακοίνωση: Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2006_26.03.2007

ΣΤΟΡΙΚΟ ΡΕΚΟΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ


Στα υψηλότερα επίπεδα της εξηντάχρονης ιστορίας της εταιρείας ανήλθαν τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. κατά τη χρήση του 2006, τα οποία προ φόρων υπερέβησαν τα 10 εκ. ευρώ. Ιστορικό ρεκόρ σημείωσε, επίσης, και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, προσεγγίζοντας τα 180 εκ. ευρώ.


Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου το 2006 όχι μόνον υπερακόντισαν τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρονιάς αλλά ξεπέρασαν ακόμη και αυτά του 2004, έτους, που είχε χαρακτηρισθεί ιστορικό και ανεπανάληπτο για την παγκόσμια αγορά χάλυβα.


Συγκεκριμένα:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το 2006 διαμορφώθηκε σε 178 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 26% έναντι των 142 εκ. ευρώ του 2005.

Το μεικτό κέρδος, ανήλθε σε 28,0 εκ. ευρώ έναντι 18,1 εκ. ευρώ το 2005, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 54%, ενώ ο συντελεστής μεικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 2,9 μονάδες και διαμορφώθηκε σε 15,7% έναντι 12,8% το 2005.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 17,2 εκ. ευρώ το 2006 από 7,3 εκ. ευρώ το 2005, παρουσιάζοντας αύξηση 136%.


Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 10,3 εκ. ευρώ έναντι 2,0 εκ. ευρώ του 2005, καταγράφοντας θεαματική αύξηση της τάξεως του 414%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 6,25 εκ. ευρώ έναντι 1,45 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 331%. Σημειώνεται ότι η διοίκηση του Ομίλου θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή.


Τα αποτελέσματα του 2006 αποτελούν απότοκο, κυρίως, των εξαιρετικών επιδόσεων της παγκόσμιας αγοράς χάλυβα και ιδιαίτερα των έντονα αυξητικών τάσεων των τιμών κατά το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς. Αντανακλούν, επίσης, την ισχυρή εγχώρια ζήτηση, ατμομηχανή της οποίας υπήρξαν η οικοδομική δραστηριότητα και οι ιδιωτικές επενδύσεις, ενισχυμένες από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Αποτυπώνουν, τέλος, την αποτελεσματική διαχείριση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, ιδιαίτερα στους κρίσιμους τομείς των αγορών, των αποθεμάτων και των πωλήσεων, καθώς και τη διεύρυνση των μεριδίων του Ομίλου, ιδιαίτερα στην αγορά των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος.


Όσον αφορά στο τρέχον έτος, οι επιφυλάξεις, που το συνόδευαν με δεδομένο ότι στην αγορά του χάλυβα, συνήθως, μια καλή χρονιά ακολουθείτο από μία χειρότερη, αποδεικνύονται, μέχρι στιγμής, αβάσιμες. Το πρώτο τρίμηνο του 2007 εξελίσσεται απόλυτα ικανοποιητικά, με μεγέθη, που υπερβαίνουν κατά πολύ τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρονιάς, επιβεβαιώνοντας, ενδεχομένως, όσους διατείνονται ότι οι συνθήκες στην παγκόσμια αγορά χάλυβα έχουν μεταβληθεί εκ βάθρων και τα στοιχεία του παρελθόντος δεν μπορούν πια να προσφέρουν σοβαρή βάση για την ασφαλή πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων. Ο χάλυβας, και μαζί οι επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σ’ αυτή την αγορά, έχουν μπει σε μια νέα εποχή.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στη ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ A.E., κα Μαίρη Πλέντη, τηλ. 210 5509000