Ανακοίνωση: Έκτακτη εισφορά νομικών προσώπων_01.06.2010

Ανακοίνωση: Έκτακτη εισφορά νομικών προσώπων_01.06.2010

Σύμφωνα με το νόμο 3845/6-5-2010 επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στις κερδοφόρες επιχειρήσεις υπολογιζόμενη στο συνολικό καθαρό εισόδημα για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31/12/09 βάσει προοδευτικής κλίμακας. Η συνολική επιβάρυνση για την ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ανέρχεται σε 0,00 για την Εταιρεία και 21.006,88 ευρώ για τον Όμιλο.