Δελτίο τύπου: Άδεια για φωτοβολταϊκά πάρκα 3,85 ΜW_11.01.2010

Δελτίο τύπου: Άδεια για φωτοβολταϊκά πάρκα 3,85 ΜW_11.01.2010

Η εταιρεία «Μπήτρος Συμμετοχική» ανακοινώνει το ακόλουθο δελτίο τύπου:


Άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από δύο φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ονομαστικής ισχύος 3,85 MW χορηγήθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στη ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

Οι σταθμοί θα αναπτυχθούν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Ασπρόπυργο και στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, επί των στεγών των υφισταμένων στις εγκαταστάσεις αυτές βιομηχανοστασίων και αποθηκών.

Η λειτουργία των φ/β σταθμών, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2010, θα εξασφαλίσει στη ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ετήσια έσοδα από την πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος άνω των 2.120.000 ευρώ.

Ως γνωστόν, οι επενδύσεις σε φ/β συστήματα είναι ιδιαίτερα ελκυστικές, με σταθερά έσοδα εγγυημένα για 20 χρόνια, εσωτερική απόδοση που υπερβαίνει το 20% και περίοδο επανείσπραξης των ιδίων κεφαλαίων μικρότερη των 6 ετών. Χρηματοδοτούνται δε με μακροπρόθεσμο (υπερδεκαετούς διάρκειας) επενδυτικό δανεισμό (project financing). Σημειώνεται, τέλος, ότι για τα συγκεκριμένα projects η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ θα υποβάλει φάκελλο επιδότησης στο πλαίσιο του ισχύοντος Αναπτυξιακού Νόμου.