Ανακοίνωση ολοκλήρωσης συγχώνευσης_06.01.2010

Ανακοίνωση ολοκλήρωσης συγχώνευσης_06.01.2010

Στις 31.12.2009 ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης των θυγατρικών εταιριών «ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ» (με άμεση συμμετοχή κατά ποσοστό 54,54% και έμμεση συμμετοχή μέσω τις κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ» κατά ποσοστό 35,96%) και «ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕ» (100% θυγατρική), με απορρόφηση της δεύτερης από τη πρώτη εταιρεία, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 5603/31.12.2009 Απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση. Η ως άνω εγκριτική απόφαση καταχωρήθηκε στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής σύμφωνα με τις με αριθμ. πρωτ. 5603/31.12.2009 και 5602/31.12.2009 Ανακοινώσεις. Γίνεται μνεία ότι με την με αρ. 5602/31.12.2009 Ανακοίνωση διαγράφηκε από τα Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η απορροφώμενη εταιρεία ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕ.