Ανακοίνωση: Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ ΑΕ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004_18.10.2009

Ανακοίνωση: Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ ΑΕ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004_18.10.2009

Σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.1, ιβ, του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ Α.Ε.» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων από 2002 μέχρι και 2004 για πάσης φύσης φορολογικά αντικείμενα της εταιρείας. Από το φορολογικό έλεγχο προέκυψαν καταβλητέοι φόροι συνολικού ποσού 41.483,17 € που αφορούν αποκλειστικά τη φορολογία εισοδήματος και αναλύονται ανά χρήση ως εξής: για τη χρήση 2002 ποσό 7.166,30 €, για τη χρήση 2003 ποσό 8.696,18 € και για τη χρήση 2004 ποσό 25.620,69 €.Για τις παραπάνω χρήσεις είχε εγγραφεί  πρόβλεψη ύψους 40.000,00 € και συνεπώς η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων  της εταιρείας την 30.09.2009 θα ανέρχεται στο ποσό της διαφοράς των 1.483,17 €.