Ανακοίνωση_29.09.2009

Η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για λόγους λειτουργικούς προκρίνεται η λύση της θυγατρικής εταιρείας NO LIMITS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε (100% θυγατρική) αντί της συγχώνευσης με απορρόφησή της από την θυγατρική εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (100% θυγατρική).

Κατόπιν αυτών:

(α) Με τις από 30.09.2009 αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των παραπάνω θυγατρικών εταιρειών ματαιώθηκε η διαδικασία της συγχώνευσης της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. με απορρόφηση της  NO LIMITS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Και

(β) Η θυγατρική εταιρεία NO LIMITS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε. αποφάσισε, στην από 30/09/2009 συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τη λύση και εκκαθάρισή της. Η λύση της εταιρείας δεν θα έχει επίπτωση στα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου καθώς έχει μόνο ενδοομιλική δραστηριότητα.