Ανακοίνωση_27.09.2009

Η εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά ποσοστό 60% θυγατρικής της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ-ΤΥΣΣΕΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ Α.Ε.Ε.» (εφεξής ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ) στην από 28/09/2009 συνεδρίασή της αποφάσισε τη λύση και εκκαθάριση της τελευταίας.

Η λύση και εκκαθάριση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ είναι αποτέλεσμα της απόφασης της εταιρείας «ThyssenKrupp Services A.G.», μετόχου κατά ποσοστό 40% της ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ, να αποχωρήσει από όλες τις εταιρίες στην Ελλάδα στις οποίες έχει μειοψηφική συμμετοχή, λόγω εκτεταμένων οργανωτικών και διοικητικών αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στον Όμιλο ThyssenKrupp ενόψει και της διεθνούς ύφεσης.Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ, το 2008 πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ύψους 3.035.937 ευρώ (1,1% του συνολικού ενοποιημένου κύκλου εργασιών της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ) ενώ τα καθαρά της κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε 95.501 ευρώ.

H λύση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ δεν θα έχει επιπτώσεις στα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., δεδομένου ότι ο Όμιλος της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ θα εξακολουθήσει να εμπορεύεται υπό τους ίδιους όρους και συνθήκες τα προϊόντα, που εμπορευόταν η εκκαθαριζόμενη εταιρεία, μέσω της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., η δραστηριότητα της οποίας είναι ταυτόσημη με αυτήν της ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ.