Ανακοίνωση_02.08.2009

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν.3556 ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ / ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η εταιρεία «Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.» βάσει του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 3556/2007 και σε συνέχεια της μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών οι οποίες παύουν να διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από τη σημερινή συνεδρίαση της 03/08/2009, ενημερώνει τους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε € 24.237.740,84 και ο συνολικός αριθμός των ονομαστικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου είναι 16.051.484.