Ανακοίνωση: Υπόδειγμα ακύρωσης – διαγραφής μετοχών Κ1-03-373_28.07.2009

Ανακοίνωση: Υπόδειγμα ακύρωσης – διαγραφής μετοχών Κ1-03-373_28.07.2009

Η εταιρεία «Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 26/06/2009, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 209.141,04 Ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 16.189.988 σε 16.051.484 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι ως άνω 138.504 μετοχές αγοράσθηκαν κατά το διάστημα 11/07/2005 – 23/06/2006, σε εκτέλεση απόφασης της από 24/06/2005 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, καθώς και των από 27/06/2005 και 14/09/2005 αποφάσεων του Δ.Σ. της.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 24.237.740,84 Ευρώ, διαιρούμενο σε 16.051.484 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 1,51 Ευρώ εκάστης.

Την 14/07/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2 7468 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη Συνεδρίασή του της 28/07/2009, ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης των μετοχών της εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρίας ορίζεται ότι, από την 03/08/2009 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 138.504 μετοχών οι οποίες ακυρώνονται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210 – 5509000, κα Βρόντου Αναστασία).