Ανακοίνωση_21.07.2009

Η εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3/347/2005 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα:


Οι θυγατρικές εταιρίες «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ» (100% θυγατρική) και «NO LIMITS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΕ» (100% θυγατρική) αποφάσισαν με σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη συγχώνευση δι’ απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη, με ημερομηνία μετασχηματισμού την 30η Ιουνίου 2009. Οι διαδικασίες της συγχώνευσης αναμένεται να ολοκληρωθούν περί το τρίτο τρίμηνο του 2009. Η συγχώνευση των παραπάνω θυγατρικών εταιριών δεν θα έχει καμία επίπτωση στη περιουσιακή διάθρωση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, καθώς οι θυγατρικές εταιρίες ήδη ενοποιούνται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.