Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2006 – Προδημοσίευση_11.03.2007

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2006 – Προδημοσίευση_11.03.2007

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ


Την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007 θα δημοσιευτούν στον τύπο και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.bitros.gr.) οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006 της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.


Στις καταστάσεις αποτυπώνεται η εντυπωσιακή αύξηση, που σημείωσαν κατά το 2006 – σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος – όλα τα αποτελεσματικά μεγέθη του Ομίλου.


Συγκεκριμένα, τα βασικότερα μεγέθη, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κύκλος εργασιών: 178 εκ. € έναντι 142 εκ. € (αύξηση 26%).

Αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ebitda): 17,2 εκ. € έναντι 7,3 εκ. € (αύξηση 136%).

Αποτελέσματα προ φόρων: 10,3 εκ. € έναντι 2,0 εκ. € (αύξηση 414%).

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας: 6,25 εκ. € έναντι 1,45 εκ. € (αύξηση 331%).


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στη ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ A.E., κα Μαίρη Πλέντη, τηλ. 210 5509000