Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού_16.07.2009

Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού_16.07.2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ» ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 26/06/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την με αρ. πρωτ. Κ2-7468 (δις) – 14.07.2009 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 (σκοπός, νυν 4), 4 (διάρκεια, νυν 3) και 5 (μετοχικό κεφάλαιο) καθώς και η τροποποίηση, συμπλήρωση, αντικατάσταση και αναρίθμηση των υπολοίπων άρθρων του καταστατικού της εταιρίας προκειμένου να εναρμονισθούν με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007.