Ανακοίνωση αποτελέσματος φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2005-2007 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ_14.07.2009

Ανακοίνωση αποτελέσματος φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2005-2007 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ_14.07.2009

Σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.1, ιβ, του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων από 2005 μέχρι και 2007 για πάσης φύσης φορολογικά αντικείμενα της εταιρείας. Από το φορολογικό έλεγχο προέκυψαν καταβλητέοι φόροι συνολικού ποσού 193.396,90 € που αφορούν αποκλειστικά τηδιαχειριστική χρήση 01/01-31/12/2007 (ποσού φορολογίας εισοδήματος 169.982,78 € πλέον προσαυξήσεων 23.414,12 €).

Η συγκεκριμένη φορολογική επιβάρυνση θα επηρεάσει το αποτέλεσμα της εταιρείας στις οικονομικές καταστάσεις με 30.06.2009.