Ανακοίνωση 07 Ιουλίου 2009

Η εταιρία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ» (η «Εταιρία»), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Στο πλαίσιο της εν εξελίξει συγχώνευσης των θυγατρικών εταιριών «ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ» (με άμεση συμμετοχή κατά ποσοστό 54,54% και έμμεση συμμετοχή μέσω τις κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ» κατά ποσοστό 35,96%) και «ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕ» (100% θυγατρική), με απορρόφηση της δεύτερης από τη πρώτη εταιρία, τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιριών, σε χωριστές συνεδριάσεις, ενέκριναν, σύμφωνα με το άρθρο 69 §§ 1 & 2 του κ.ν. 2190/1920, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο αυθημερόν υπογράφηκε από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των συγχωνευόμενων εταιριών. Επίσης σημειώνεται ότι μέσα στις επόμενες ημέρες τα Δ.Σ. των συγχωνευόμενων εταιριών θα εγκρίνουν και την επεξηγηματική έκθεση του άρθρου 69 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευόμενων εταιριών. Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και τα λοιπά έγγραφα πρόκειται εντός των προσεχών ημερών να υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος.