Ανακοίνωση αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 26.06.2009

Ανακοίνωση αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 26.06.2009

Η εταιρία “Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.” ανακοινώνει ότι την 26.06.2009 συνήλθε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας, με τη νόμιμη απαρτία, που συγκρότησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν ποσοστό 76,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της. Η γενική συνέλευση των μετόχων, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

 

  1. Εγκρίθηκαν χωρίς καμία τροποποίηση οι απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2008 – 31.12.2008, κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.
  2. Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος για την χρήση 2008 που ανέρχεται σε € 0,05 ανά μετοχή. Το μέρισμα αυτό προσαυξάνεται με το μέρισμα που αναλογεί στις ίδιες μετοχές, που η Εταιρία κατέχει (347.597), ήτοι κατά € 0,00110 ανά μετοχή. Συνεπώς, το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν οι μέτοχοι θα ανέρχεται σε € 0,0511 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό μερίσματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 18 του ν. 3697/2008, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% ήτοι € 0,00511 ανά μετοχή και επομένως οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό € 0,04599 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.3.4. και 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με βάση τον κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων, είναι οι επενδυτές οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2009. Ως ημέρα αποκοπής του δικαιώματος προσδιορίζεται η Τετάρτη 15 Ιουλίου 2009, κατά την οποία οι μετοχές θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα καταβολής μερίσματος για την χρήση 2008. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2009 μέσω της πληρώτριας τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»
  3. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2008. Γίνεται μνεία ότι κατά την ψηφοφορία δεν ψήφισαν 1260 μετοχές που είχαν δεσμευτεί υπέρ μετόχου ο οποίος εξουσιοδότησε μέλος του δ.σ. της Εταιρίας να τον εκπροσωπήσει στην παρούσα συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων (άρθρο 35§2 κ.ν. 2190/1920).
  4. Αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 4 ν. 3604/2007, η ακύρωση 138.504 ιδίων μετοχών της Εταιρίας, με ονομαστική αξία € 1,51 η κάθε μία, οι οποίες αποκτήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 11.07.2005 μέχρι και 23.06.2006 δυνάμει της από 24.06.2005 απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας σε συνδυασμό με τις από 27.06.2005 και 14.09.2005 αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της και δεν πωλήθηκαν εντός τριετίας από την ημερομηνία απόκτησής τους. Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό € 209.141,04 με ακύρωση 138.504 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,51 η κάθε μία και το σχετικό άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρίας τροποποιήθηκε ανάλογα. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετά τη μείωση αυτή ανέρχεται σε € 24.237.740,84 και διαιρείται σε 16.051.484 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία € 1,51 η κάθε μία.
  5. Εγκρίθηκαν αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008, ποσού € 288.600 και προεγκρίθηκαν αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2009, ποσού € 300.000 κατ’ ανώτατο όριο.
  6. Για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας χρήσης 2009, εξελέγη ως ελεγκτικός φoρέας η εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΣΟΛ Α.Ε.» και, συγκεκριμένα, ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Παναγιώτης Β. Πρεβέντης και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Αθανάσιος Ι. Παπαποστόλου, καθορίστηκαν δε και οι αμοιβές τους.
  7. Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Εταιρία δύναται να προβεί στην αγορά ιδίων μετοχών που αντιπροσωπεύουν κατ’ ανώτατο όριο 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, εντός χρονικής περιόδου 24 μηνών από την ημερομηνία της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την την 26η Ιουνίου 2011. Με βάση τη σημερινή διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, μπορούν να αποκτηθούν 1.605.148 μετοχές της Εταιρίας κατ’ ανώτατο όριο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η κατώτατη τιμή αγοράς είναι € 0,80 (ογδόντα λεπτά του ευρώ) ανά μετοχή και η ανώτατη τιμή αγοράς είναι € 4,00 (ευρώ τέσσερα) ανά μετοχή.
  8. Επισημαίνεται στο επενδυτικό κοινό ότι η υλοποίηση ενός εγκεκριμένου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών δεν είναι υποχρεωτική. Επομένως, η Εταιρία δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να μην υλοποιήσει το πρόγραμμα ή να προβεί σε αγορά μικρότερου αριθμού μετοχών από το ανώτατο όριο που ενέκρινε η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η υλοποίηση του προγράμματος θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες όπως είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνδρομή των λοιπών σχετικών νομίμων προϋποθέσεων και η διαθεσιμότητα κεφαλαίων. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία θα συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 2273/2003 της Επιτροπής καθώς και με τις πρακτικές αγοράς που θεωρούνται αποδεκτές από τις εποπτικές αρχές.
  9. Αποφασίστηκε η εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρίας με τον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά το ν. 3604/2007, με την τροποποίηση και αντικατάσταση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο