Ανακοίνωση αποτελέσματος φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2006-2007 ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤ_26.04.2009

Ανακοίνωση αποτελέσματος φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2006-2007 ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤ_26.04.2009

Σε εφαρμογή της παραγράφου 4.1.3.1, στ. ιβ, του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2006 – 2007 για πάσης φύσης φορολογικά αντικείμενα της θυγατρικής εταιρείας «Μπήτρος Οπλισμός Σκυροδέματος Α.Β.Ε.Τ.Ε.». Από το φορολογικό έλεγχο προέκυψαν καταβλητέοι φόροι συνολικού ποσού 29.270,00 €.


Γνωστοποιεί επίσης ότι κάνοντας χρήση των διατάξεων του φορολογικού νόμου 3697/2008 (ΦΕΚ 194Α/25.09.2008) προέβη στην περαίωση των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων μέχρι και τη χρήση 2003, της συγχωνευθείσας εταιρείας Μπήτρος Οπλισμός Σκυροδέματος ΑΒΕΤΕ, καταβάλλοντας το ποσό των18.467,30 €.