Δελτίο τύπου: Οικονομικά αποτελέσματα 2008_29.03.2009

Δελτίο τύπου: Οικονομικά αποτελέσματα 2008_29.03.2009

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2008


23,40% Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ – 26 εκ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ


ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ


Με ιδιαίτερα ικανοποιητικό ρυθμό αναπτύχθηκε ο Όμιλος της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. το 2008, χάρη στην εκρηκτική αύξηση, που σημείωσαν η ζήτηση και οι τιμές των χαλυβουργικών προϊόντων κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.


Όμως, η πλήρης αντιστροφή των συνθηκών της αγοράς από τον Ιούλιο και μετά εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης, με κύριο χαρακτηριστικό την κατακόρυφη πτώση των τιμών, δημιούργησε την ανάγκη να προβεί ο Όμιλος σε υποτίμηση των αποθεμάτων των μεταλλουργικών εταιρειών του της 31.12.2008.


Η υποτίμηση έγινε κατά πλήρη και αυστηρή εφαρμογή του ΔΛΠ 2 και των συναφών προβλέψεων του Κ.Β.Σ., χωρίς να ληφθεί υπόψη η επίπτωσή της στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων, και ανήλθε σε 7,1 εκ. ευρώ.


Εξαιτίας της υποτίμησης των αποθεμάτων καθώς και της διενέργειας προβλέψεων και διαγραφών ενεργητικού ύψους 3,6 εκ. ευρώ, τα αποτελέσματα του Ομίλου εμφανίζονται αρνητικά.


Πάντως, η πτώση των τιμών, η μείωση της ζήτησης και ο συνεπακόλουθος περιορισμός των νέων αγορών είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και, ως εκ τούτου, να αυξηθούν θεαματικά τα διαθέσιμα του Ομίλου, τα οποία την 31.12.2008 έφθαναν τα 26 εκ. ευρώ.


Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου της περιόδου 01.01.2008 – 31.12.2008, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν ως εξής:


Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 259,2 εκ. ευρώ από 210 εκ. ευρώ κατά το 2007, σημειώνοντας αύξηση 23,4%.


Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 6,6 εκ. ευρώ έναντι 16 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 58,9%.


Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων (EBT) εμφανίζουν ζημίες 5,9 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 6,1 εκ. ευρώ του 2007.


Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) διαμορφώθηκαν σε – 3,9 εκ. ευρώ έναντι των +3,8 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.


Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η επίπτωση της υποτίμησης των αποθεμάτων και των προβλέψεων -η οποία αθροιστικά ανήλθε σε 10,7 εκ. ευρώ- στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων υπήρξε καθοριστική, εφόσον αντιστρέφει πλήρως την εικόνα τους.


Προ υποτίμησης αποθεμάτων, προβλέψεων και διαγραφών ο Όμιλος καταγράφει ισχυρή κερδοφορία, και συγκεκριμένα EBITDA 17,3 εκ. ευρώ, EBT 4,8 εκ. ευρώ και EATAM 6,8 εκ. ευρώ.


Οι τρέχουσες συνθήκες της διεθνούς αγοράς του χάλυβα δεν διαφέρουν ουσιωδώς από αυτές του τελευταίου τριμήνου του 2008.


Παρά ταύτα, ο ρυθμός πτώσης των τιμών έχει επιβραδυνθεί καθώς οι τιμές πολλών προϊόντων έχουν προσεγγίσει τα κοστολογικά τους όρια η δε μείωση της παραγωγής έχει λάβει θεαματικές διαστάσεις, με αποτέλεσμα να αποκαθίσταται σταδιακά η ισορροπία με τη σημαντικά περιορισμένη ζήτηση.


Κατόπιν αυτών, η κοινή πεποίθηση, που έχει διαμορφωθεί μεταξύ των παραγόντων της αγοράς του χάλυβα, είναι ότι το περιθώριο περαιτέρω πτωτικής κίνησης των τιμών είναι περιορισμένο.


Όσον αφορά στην αναζωπύρωση της ζήτησης, η οποία θα σημάνει και την ανάκαμψη των τιμών, βάσιμες ελπίδες εναποτίθενται στα τεράστια προγράμματα δημόσιων υποδομών, τα οποία δρομολογούν όλες σχεδόν οι κυβερνήσεις του κόσμου προκειμένου να δραστηριοποιήσουν το παραγωγικό δυναμικό των χωρών τους. 


Στην εγχώρια αγορά η ζήτηση φαίνεται να σταθεροποιείται στα μειωμένα επίπεδα του τέλους του προηγούμενου έτους, ενώ οι τιμές ακολουθούν, ως συνήθως, τη διεθνή τάση.


Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, η διοίκηση του Ομίλου έχει επικεντρωθεί στη διαχείριση των αυξημένων κινδύνων, που γεννά η αντιξοότητα των συνθηκών, έχοντας ως εφόδιο και οδηγό την εμπειρία παλαιότερων υφεσιακών φάσεων της έντονα κυκλικής αγοράς του χάλυβα, οι οποίες μπορεί να μην είχαν το βάθος και την ένταση της σημερινής είχαν, όμως, απολύτως αντίστοιχα χαρακτηριστικά. 


Είναι θετικό ότι ο Όμιλος δεν είναι εκτεθειμένος σε ιδιαιτέρως χειμαζόμενες εξαιτίας της κρίσης αγορές του εξωτερικού, τα δε αναπτυξιακά επενδυτικά του προγράμματα έχουν ολοκληρωθεί από καιρού και βρίσκονται σήμερα σε φάση αποδοτικής ωριμότητας.


Ο Όμιλος πορεύεται με σύνεση και προσοχή, έχοντας αναπτύξει όλα τα αναγκαία εργαλεία για τη διαρκή επανεκτίμηση των συνθηκών, τον αναπροσδιορισμό της θέσης του και τη διόρθωση ή και επαναχάραξη της πορείας του.


Επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κρίσης αλλά, ταυτόχρονα, και τη μεγιστοποίηση της ικανότητάς του να επιταχύνει αμέσως μετά το τέλος της ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί πλήρως τις ευκαιρίες της περιόδου της ανάκαμψης, η οποία εκτιμά ότι δεν θα αργήσει.