Ανακοίνωση συγχώνευσης ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ με ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕ_11.12.2008

Ανακοίνωση συγχώνευσης ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ με ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕ_11.12.2008

Η εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3/347/2005 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα:


Οι θυγατρικές εταιρείες «ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΕΤΟΣ ΑΒΕΤΕ» (με άμεση συμμετοχή κατά ποσοστό 54,54% και έμμεση συμμετοχή μέσω τις κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ» κατά ποσοστό 34,02%, ήτοι συνολική συμμετοχή 88,56%) και «ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕ», (100% θυγατρική) αποφάσισαν με σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη συγχώνευση δι’ απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη, με ημερομηνία μετασχηματισμού την 31η Δεκεμβρίου 2008. Οι διαδικασίες της συγχώνευσης αναμένεται να ολοκληρωθούν περί το τρίτο τρίμηνο του 2009. Η συγχώνευση των παραπάνω θυγατρικών εταιρειών δεν θα έχει καμία επίπτωση στη περιουσιακή διάθρωση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, καθώς οι θυγατρικές εταιρίες ήδη ενοποιούνται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.