Ανακοίνωση πρόθεσης μεταβίβασης μετοχών λόγω γονικής παροχής_23.11.2008

Ανακοίνωση πρόθεσης μεταβίβασης μετοχών λόγω γονικής παροχής_23.11.2008

Σύμφωνα με το άρθρο 10 ν. 3340/2005, η εταιρία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» («η Εταιρεία») ενημερώνει ότι, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που έλαβε από τους μετόχους και μέλη του διοικητικού της συμβουλίου που αναφέρονται παρακάτω, η κ. Πελαγία Μπήτρου προτίθεται εντός των προσεχών 30 ημερών να προβεί σε μεταβίβαση λόγω γονικής παροχής προς τον κ. Ιωάννη Π. Μπήτρο, ο οποίος προτίθεται να αποδεχθεί, 1.457.100 (ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εκατό) ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με ονομαστική αξία ευρώ ένα και πενήντα ένα λεπτά (€ 1,51) η κάθε μία, που, κατά προσέγγιση χιλιοστού της μονάδας, εκπροσωπούν ποσοστό 9% (εννέα τοις εκατό) του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η ως άνω μεταβίβαση λόγω γονικής παροχής θα λάβει χώρα με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταβίβασης μετοχών λόγω γονικής παροχής, για την οποία θα υποβληθεί και νεότερη ενημέρωση.