Προαναγγελία αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2008_30.07.2008

Προαναγγελία αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2008_30.07.2008

Δελτίο Τύπου


ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.


28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ


ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ


Την 28η Αυγούστου 2008 θα δημοσιευτούν στον τύπο και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.bitros.gr) οι οικονομικές καταστάσεις του Α΄ εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.


Στις καταστάσεις θα αποτυπώνεται η συνέχιση των έντονα αυξητικών τάσεων, που παρατηρούνται σε όλα τα αποτελεσματικά μεγέθη του Ομίλου το τελευταίο χρονικό διάστημα, εξ αιτίας, κυρίως, της χωρίς ιστορικό προηγούμενο ραγδαίας ανόδου των διεθνών τιμών του χάλυβα, που σημειώνεται από την αρχή του έτους.


Συγκεκριμένα, τα βασικότερα μεγέθη της εταιρείας, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν κατά το Α΄ εξάμηνο ως εξής:


Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 27,6% έναντι του αντιστοίχου χρονικού διαστήματος του 2007 ανερχόμενος σε 138 εκ. ευρώ έναντι 108 εκ.


Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το Α΄ εξάμηνο του 2008 σε 15,4 εκ. ευρώ έναντι 8,9 εκ. ευρώ κατά το Α΄ εξάμηνο του 2007, σημειώνοντας αύξηση κατά 72,6%.


Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε 9,2 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 162% έναντι των 3,5 εκ. ευρώ του Α΄ εξαμήνου του 2007.


Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 6,05 εκ. ευρώ έναντι 1,99 εκ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 204%.


Πρέπει να σημειωθεί ότι στο αποτέλεσμα περιλαμβάνονται διαγραφές ενεργητικού και προβλέψεις ύψους 3,4 εκ. ευρώ.


Αναλυτικότερη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων θα γίνει από τη Διοίκηση της εταιρείας κατά τη δημοσίευσή τους.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στη ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ A.E., κα Μαίρη Πλέντη, τηλ. 210 5509000.