Ανακοίνωση βάσει Π.Δ. 51_13.02.2007

Ανακοίνωση βάσει Π.Δ. 51_13.02.2007

Η εταιρεία «Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.», βάσει του άρθρου 282 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και το Χ.Α. ότι, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχε από τον Μέτοχο κατά 15,267% και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κο Μπήτρο Ιωάννη του Παναγιώτη: Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κου Μπήτρου Ιωάννη του Παναγιώτη την 09/02/2007 αυξήθηκε κατά 2,254% και διαμορφώθηκε σε 17,521%.