Ανακοίνωση αποφάσεων ΓΣ 27/06/08

Ανακοίνωση αποφάσεων ΓΣ 27/06/08

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης της 27.06.2008

 

Η εταιρεία “Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.” ανακοινώνει ότι την 27.06.2008 συνήλθε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας, με τη νόμιμη απαρτία, που συγκρότησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν ποσοστό 74,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η γενική συνέλευση των μετόχων, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

 

  1. Εγκρίθηκαν χωρίς καμία τροποποίηση οι απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2007 – 31.12.2007, κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.
  2. Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2007 που ανέρχεται σε € 0,10 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδριάσεως του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Τετάρτης 16 Ιουλίου 2008. Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίζεται η Πέμπτη 17 Ιουλίου 2008. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2008 μέσω της πληρώτριας τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».
  3. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2007.
  4. Εγκρίθηκαν αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007, ποσού € 264.000,00, και προεγκρίθηκαν αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2008, ποσού € 280.000,00 κατ’ ανώτατο όριο.
  5. Για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσης 2008, εξελέγη ως ελεγκτικός φoρέας η εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΣΟΛ Α.Ε.» και, συγκεκριμένα, ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Παναγιώτης Β. Πρεβέντης και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Αθανάσιος Ι. Παπαποστόλου, καθορίστηκαν δε και οι αμοιβές τους.
  6. Εκλέχτηκε νέο διοικητικό συμβούλιο, λόγω λήξης της θητείας του, το οποίο αποτελείται από 8 μέλη. Στη σύνθεση του νέου Δ.Σ. περιλαμβάνονται 3 εκτελεστικά μέλη και 5 μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων 2 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως εξής:

– Παναγιώτης Ι. Μπήτρος, Πρόεδρoς Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος
– Πελαγία Μπήτρου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος
– Ιωάννης Π. Μπήτρος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
– Λήδα Π. Μπήτρου, μη εκτελεστικό μέλος
– Γεώργιος Κ. Μπήτρος, καθηγητής πανεπιστημίου, μη εκτελεστικό μέλος
– Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, καθηγητής πανεπιστημίου, μη εκτελεστικό μέλος
– Τηλέμαχος Α. Παλαιολόγος, τραπεζικός, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
– Κωνσταντίνος Σ. Καστρινάκης, μη εκτελεστικό μέλος.

 

7. Η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για την ακύρωση ιδίων μετοχών και την απόκτηση ιδίων μετοχών, ματαιώθηκε χωρίς να ληφθεί σχετική απόφαση.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο